Trợ giúp OPAC
 Giới thiệu chung:

Phân hệ bổ sung giúp thư viện có thể quản lý công tác bổ sung hiệu quả. Qua phân hệ này, thư viện có thể lập đơn đặt hàng, lên danh sách các ấn phẩm đặt mua (có trật tự ưu tiên), lựa chọn nhà phát hành dựa trên những thống kê về các lần giao dịch diễn ra trước đó, đồng thời theo dõi thời gian giao hàng và lập thư khiếu nại nếu việc bàn giao diễn ra chậm trễ hoặc không đầy đủ. Đồng thời phân hệ còn cho phép quản lý việc bổ sung từ các nguồn khác như trao đổi, tặng phẩm.

            Khả năng in mã vạch cho từng chỉ số cá biệt theo lô cho phép tự động hóa các quy tắc nghiệp vụ sử dụng chỉ số này trong phân hệ và trong các phân hệ khác.

            Phân hệ cung cấp khả năng quản lý ngân sách bổ sung theo các quỹ với khả năng cân đối dự chi, thực chi, bổ sung ngân sách quỹ, phân bổ khoản chi theo từng hợp đồng, khả năng quy đổi tỷ giá tại thời điểm thanh toán giữa các đơn vị tiền tệ khác nhau. Phân hệ có khả năng in ra báo cáo kế toán tình trạng quỹ tại thời điểm bất kỳ và cho khoảng thời gian bất kỳ.

            Phân hệ bổ sung còn giúp tiến hành việc quản lý và kiểm kê kho sách dễ dàng hơn với các tính năng xác định ấn phẩm thất lạc hoặc ấn phẩm xếp nhầm vị trí cũng như ghi lại số lượng và tên đầu ấn phẩm bị mất, thanh lý, hủy,...

            Phân hệ bổ sung cung cấp khả năng tạo các khuôn dạng nhãn sách khác nhau và cho phép in các nhãn sách theo khuôn dạng thiết kế. Ngoài tính năng in nhãn sách, phân hệ bổ sung còn cho phép người dùng in mã vạch cho sách.

            Các tính năng thống kê, phân lọại  dưới dạng biểu bảng và đồ thị cho phép đưa ra các báo cáo định kỳ về công tác bổ sung như báo cáo hàng ngày, hàng tháng, hàng năm cũng như đồ thị phân bố ấn phẩm theo chủng loại, chủ đề, kho,...