Xem thông tin ấn phẩm định kỳ

 
         

Các biện pháp hoàn thiện công tác quản lý nhân lực và tiền lương của tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Nam Triệu / Nguyễn Thị Minh Ngọc; Nghd.: TS. Nguyễn Văn Sơn

Năm:
Tháng:
Số
Mục lục: