Xem thông tin ấn phẩm định kỳ

 
         

Xây dựng mô hình tối ưu hoá vỏ container cho các doanh nghiệp vận tải container ở Việt nam / Trần Thị Nhung; Nghd.: TS. Nguyễn Hữu Hùng

Năm:
Tháng:
Số
Mục lục: