Xem thông tin ấn phẩm định kỳ

 
         

Nghiên cứu công nghệ xử lý nước thải nhuộm bằng H2O2 sử dụng xúc tác phức trong hệ H2O - Fe2+ - LUMOMAGNEZON - HCO3 / Vũ Hữu Định; Nghd.: TS. Ngô Kim Định

Năm:
Tháng:
Số
Mục lục: