Xem thông tin ấn phẩm định kỳ

 
         

Mastering business negotiation: a working guide to making deals and resolving conflict / Roy J. Lewicki, Alexander Hiam

Năm:
Tháng:
Số
Mục lục: