Xem thông tin ấn phẩm định kỳ

 
         

Designing and managing the supply chain : Concepts ,strategies and case studies / David Simchi - Levi, Philip Kaminsky, Edith Simchi - Levi

Năm:
Tháng:
Số
Mục lục: