Xem thông tin ấn phẩm định kỳ

 
         

Tìm hiểu chế tạo chất lỏng nano chứa ống nano nền ethylene glycol và nghiên cứu khả năng hấp thụ nhiệt mặt trời / Nguyễn Trọng Tâm, Nguyễn Thị Nhàn

Năm:
Tháng:
Số
Mục lục: