Xem thông tin ấn phẩm định kỳ

 
         

Phương pháp tính tổng của một lớp chuỗi số có số hạng tổng quát Un là hàm hữu tỉ của n / Phạm Văn Minh

Năm:
Tháng:
Số
Mục lục: