Xem thông tin ấn phẩm định kỳ

 
         

Chiến lược tư duy hệ thống: phương thức mới để thúc đẩy hoạt động kinh doanh : Systems thinking strategy : The new way to understand your business and drive performance / Jimmy Brown ; Thành Khang, Diễm Quỳnh dịch

Năm:
Tháng:
Số
Mục lục: