Xem thông tin ấn phẩm định kỳ

 
         

Nghiên cứu một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vận tải biển Việt Nam (VOSCO) / Phùng Thị Thiện;Nghd.: PGS.TS Phạm Văn Cương

Năm:
Tháng:
Số
Mục lục: