Xem thông tin ấn phẩm định kỳ

 
         

Bảo đảm an toàn hàng hải cho biên đội tàu mặt nước thả thủy lôi chống đổ bộ đường biển ở khu vực biển Đà Nẵng bằng các phương pháp hàng hải thông thường / Lê Nguyên Tĩnh; Nghd.: TS. Trần Đình Việt

Năm:
Tháng:
Số
Mục lục: