Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Bùi, Quốc Khánh
Truyền động điện / Bùi Quốc Khánh, Nguyễn Văn Liễn, Nguyễn Thị Hiền
H. : Khoa học và kỹ thuật, 2005
311tr. ; 19cm
Call Number: 621.319 TRU 2005
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Tổng hợp (301-Tầng 3) [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:Pd/Vv 00001-3
Lib-Vimaru: Phòng Giáo trình [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:TDD 0067
Lib-Vimaru: Phòng Mượn Tham khảo [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:Pm/Vv 03446-51
Lib-Vimaru: Phòng Sau Đại học [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:SDH/Vv 00315
Tổng số bản: 104
Số bản rỗi: 103 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Dữ liệu điện tử
LogoLINK
http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/V-book/PDVV%2000001-03%20-%20Truyen-dong-dien-2005.pdf
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bài tập toán cao cấp. Tập 3, Phép tính giải tích nhiều biến số / Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Đình Trí
Toán học cao cấp. Tập 3, Phép giải tích nhiều biến số / Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Đình Trí
Matlab & Simulink dành cho kỹ sư điều khiển tự động / Nguyễn Phùng Quang
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận