Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Bộ Nội Vụ
Hệ thống văn bản pháp luật về: Quy chế tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm, luân chuyển, biệt phái, miễn nhiệm, từ chức, bồi thường thiệt hại, khiếu nại đối với cán bộ công chức / Bộ Nội Vụ; Hoàng Trọng Chỉ biên soạn
H. : Thống kê, 2006
608 tr. ; 28 cm
Call Number: 620.1 FUN(13) 1993
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng Sau Đại học [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:SDH/Vt 00916
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận