Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Ấn phẩm định kỳ
Thông tin mô tả: Kiểm toán : Auditing review
60tr. : 29x20cm
Call Number: 620.1 FUN(13) 1993
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng Báo - Tạp chí [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:TC00026
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  2008: 2,4-5
Bình phẩm, bình luận