Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Phan, Thị Thu Hà
Ngân hàng thương mại / Phan Thị Thu Hà chủ biên; Nguyễn Thị Thu Thảo
H. : Đại học kinh tế quốc dân, 2007
290tr. ; 24cm
Call Number: 620.1 FUN(13) 1993
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Tổng hợp (301-Tầng 3) [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:Pd/vt 03026-8
Lib-Vimaru: Phòng Giáo trình [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:NHTM 0001-90
Lib-Vimaru: Phòng Mượn Tham khảo [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:Pm/vt 05500-4
Lib-Vimaru: Phòng Sau Đại học [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:SDH/Vt 01238-9
Tổng số bản: 100
Số bản rỗi: 100 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Kinh tế học vi mô / Bộ giáo dục và đào tạo
Nguyên lý kế toán / Trần Quí Liên, Trần Văn Thuận, Phạm Thành Long
Giáo trình thanh toán quốc tế / Đinh Xuân Trình
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận