Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Đăng kiểm Việt nam
Các qui phạm liên quan đến tàu biển: Qui phạm hệ thống làm lạnh hàng / Đăng kiểm Việt nam
H.: Knxb, 2003
30 tr ; 30 cm
Call Number: 620.1 FUN(13) 1993
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng Mượn Tham khảo [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:Pm/vt 05605-6
Tổng số bản: 2
Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bài tập cơ học lý thuyết. Phần II: Động lực học (đầu bài, hướng dẫn giải) / Nguyễn Đình Hùng
Cơ học cơ sở. Tập 2 / Nguyễn Trọng, Tống Danh Đại
Cơ học cơ sở. Tập 1 / Nguyễn Trọng, Tống Danh Đại
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận