Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Bài trích
Thông tin mô tả: Nguyễn, Văn Liêm
Quy luật diễn biến của nước biển dâng do triều cường và bão ở vùng duyên hải miền Trung Việt Nam / TS. Nguyễn Văn Liêm , TS. Hoàng Minh Tuyển, Ths. Ngô Tiền Giang
2008
tr. 29-36
Dữ liệu xếp giá     
Tổng số bản: 0
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
    >>> Không có thông tin xếp giá <<<   
 
    
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận 
Ấn phẩm liên quan
Mục từ của ấn phẩm chủ (ấn phẩm chứa tư liệu đang biên mục):
Tạp chí Khí tượng thủy văn, Số