Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Thiết kế tôt nghiệp
Thông tin mô tả: Đặng, Văn Quang
Nghiên cứu trang thiết bị điện nhà máy đóng tàu Bạch Đằng, đi sâu dây truyền sơ chế tôn Carlo Banfi / Đặng Văn Quang; Nghd.: TS. Trần Anh Dũng
Hải phòng: Đại học Hàng hải, 2009
94tr. ; 30cm + 06 BV
Call Number: 620.1 FUN(13) 1993
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Thiết kế [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:Pd/Tk 07503
Lib-Vimaru: Phòng Giáo trình [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:Pd/BV 07503
Tổng số bản: 2
Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận