Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Thiết kế tôt nghiệp
Thông tin mô tả: Vũ, Quốc Đạt
Tổng quan về điều khiển, giám sát. Nghiên cứu module chuẩn giao tiếp giữa cảm biến thông thường và trung tâm xử lý tín hiệu trong các hệ thống điều khiển giám sát / Vũ Quốc Đạt; Nghd.: TS. Nguyễn Tiến Ban
Hải phòng: Đại học Hàng hải, 2009
70tr. ; 30cm + 05 BV
Call Number: 620.1 FUN(13) 1993
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Thiết kế [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:Pd/Tk 07492
Lib-Vimaru: Phòng Giáo trình [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:Pd/BV 07492
Tổng số bản: 2
Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận