Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Thiết kế tôt nghiệp
Thông tin mô tả: Vũ, Văn Dũng
Nghiên cứu tổng quan hệ thống điều khiển kết hợp điện-khí nén. Xây dựng mô hình thí nghiệm điều khiển khí nén ứng dụng PLC S7-300 / Vũ Văn Dũng; Nghd.: Đặng Hồng Hải, Phạm Tuấn Anh
Hải Phòng: Đại học Hàng Hải, 2008
79 tr. ; 30 cm + 04 BV
Call Number: 620.1 FUN(13) 1993
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Thiết kế [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:Pd/Tk 08159
Lib-Vimaru: Phòng Giáo trình [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:Pd/BV 08159
Tổng số bản: 2
Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Tự động hoá với SIMATIC S7 - 300 / Nguyễn Doãn Phước, Phan Xuân Minh, Vũ Xuân Hà
Matlab & Simulink dành cho kỹ sư điều khiển tự động / Nguyễn Phùng Quang
Trang bị điện - điện tử máy gia công kim loại / Nguyễn Mạnh Tiến, Vũ Quang Hồi
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận