Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Thiết kế tôt nghiệp
Thông tin mô tả: Nguyễn, Việt Anh
Thiết kế quy trình công nghệ lắp ráp hệ động lực tàu chở hàng khô 3100T, máy chính 8NVD48A-1U / Nguyễn Việt Anh; Nghd.:ThS. Phạm Quốc Việt
Hải phòng; Đại học Hàng hải; 2010
106 tr. ; 30 cm. + 06 BV
Call Number: 620.1 FUN(13) 1993
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Thiết kế [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:PD/TK 08328
Lib-Vimaru: Phòng Giáo trình [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:PD/BV 08328
Tổng số bản: 2
Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Hướng dẫn thiết kế hệ thống lạnh/ Nguyễn Đức Lợi
Tự động hóa hệ thống lạnh / Nguyễn Đức Lợi
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận