Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Thiết kế tôt nghiệp
Thông tin mô tả: Nguyễn, Minh Sơn
Nghiên cứu tổng quan về các phương pháp điều khiển bộ biến đổi công suất, thực hiện khâu tính toán hệ số điều biến trong phương pháp SVM trên vi điều khiển / Nguyễn Minh Sơn; Nghd.: Ths. Đặng Hồng Thái, Đoàn Văn Tuân
Hải Phòng: Đại học Hàng hải, 2010
87 tr. ; 30 cm + 05 BV
Call Number: 620.1 FUN(13) 1993
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Thiết kế [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:PD/TK 08933
Lib-Vimaru: Phòng Giáo trình [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:PD/BV 08933
Tổng số bản: 2
Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Điều chỉnh tự động truyền động điện / Bùi Quốc Khánh, Nguyễn Văn Liễn, Phạm Quốc Hải
Matlab & Simulink dành cho kỹ sư điều khiển tự động / Nguyễn Phùng Quang
Điều khiển số hệ thống nâng vật trong tứ trường MAGLEV (MAGnetic LEVitation System) trên miền không gian trạng thái / Nguyễn Minh Phương; Nghd.: Ths. Phạm Tuấn Anh
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận