Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Khoa học và công nghệ thông tin thế giới đại cương/ Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn quốc gia; Bùi Biên Hoà chủ biên
H.: Viện thông tin khoa học xã hội, 1997
204 tr.: Chuyên đề thông tin khoa học xã hội; 19 cm
Call Number: 620.1 FUN(13) 1993
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Tổng hợp (301-Tầng 3) [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:Pd/vv 01551-2
Lib-Vimaru: Phòng Mượn Tham khảo [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:Pm/vv 00704-6
Tổng số bản: 5
Số bản rỗi: 5 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Thuỷ lực đại cương. Tóm tắt lý thuyết, bài tập, số liệu tra cứu/ Nguyễn Tài,Tạ Ngọc Cần
Giáo trình kinh tế chính trị Mác - Lênin / Bộ giáo dục và đào tạo
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận