Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Cẩm nang lãnh đạo cơ quan hành chính sự nghiệp quản lý cán bộ, chế độ kỷ luật, khen thưởng, tiền lương, nghỉ hưu, quản lý, tài chính, thủ tục hành chính, giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2010. / Tăng Bình, Quỳnh Như.Sưu tầm
H : Tài chính, 2010
543 tr. ; 28 cm
Call Number: 620.1 FUN(13) 1993
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng Sau Đại học [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:SDH/VT 01705
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận