Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Thiết kế tôt nghiệp
Thông tin mô tả: Nguyễn, Thị Thu Trang
Các biện pháp hoàn thiện công tác quản lý thuyền viên tại Việt Nam / Nguyễn Thị Thu Trang;Nghd.: TS Nguyễn Hữu Hùng
Hải phòng.: Đại học Hàng hải; 2010
Call Number: 620.1 FUN(13) 1993
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Thiết kế [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:Pd/Tk 09170
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Lập phương án mua tàu vận chuyển dầu cho công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam / Vũ Trần Tuấn Anh; Nghd.: TS. Đặng Công Xưởng
Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý thuyền viên tại trung tâm thuyền viên VCC / Phạm Thị Hải Yến; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận