Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Thiết kế tôt nghiệp
Thông tin mô tả: Nguyễn, Trọng Trường
Đánh giá thực trạng công tác quản lý môi trường của ngành đường thủy nội địa Việt Nam và đề xuất biện pháp quản lý môi trường cho ngành đường thủy đáp ứng các yêu cầu của sự phát triển bền vững / Nguyễn Trọng Trường; Nghd.: ThS. Bùi Đình Hoàn
Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2011
66tr. ; 30 cm
Call Number: 620.1 FUN(13) 1993
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Thiết kế [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:PD/TK 09211
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận