Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Thiết kế tôt nghiệp
Thông tin mô tả: Nguyễn, Văn Thông
Lập và quản lý dự án sửa chữa động cơ 226B / Nguyễn Văn Thông; Nghd: TS Lê Viết Lượng
Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2010
156 tr. ; 30 cm+ 06 BV
Call Number: 620.1 FUN(13) 1993
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Thiết kế [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:PD/TK 09617
Lib-Vimaru: Phòng Giáo trình [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:PD/BV 09617
Tổng số bản: 2
Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Thiết kế trang trí hệ thống động lực tàu chở hàng rời 17500 DWT máy chính Man B&W 6S35MC-Mark 7 / Hoàng Văn Cường; Nghd.: ThS. Nguyễn Anh Việt
Lập và quản lý dự án sửa chữa động cơ 6L350PN lắp trên tàu H-102 / Nguyễn Trung Dũng; Nghd: TS Lê Viết Lượng
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận