Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Thiết kế tôt nghiệp
Thông tin mô tả: Phạm, Quang Hiệp
Thiết kế bộ điều khiển động cơ bước sử dụng vi điều khiển có ghép nối máy tính / Phạm Quang Hiệp; Nghd.: PGS.TS.Lưu Kim Thành
Hải Phòng: Đại học Hàng hải, 2011
71 tr. ; 30 cm + 04 BV
Call Number: 620.1 FUN(13) 1993
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Thiết kế [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:PD/TK 09775
Lib-Vimaru: Phòng Giáo trình [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:PD/BV 09775
Tổng số bản: 2
Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Cung cấp điện / Nguyễn Xuân Phú, Nguyễn Công Hiển, Nguyễn Bội Khuê
Nghiên cứu thiết kế module ghép nối máy tính điều khiển động cơ bước / Nguyễn Thành Công; Nghd.: Ths. Lưu Hoàng Minh
Nghiên cứu module BS - 3 đo và kiểm tra áp suất trong phòng thí nghiệm / Vũ Hồng Quân; Nghd.: T.S Trần Sinh Biên
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận