Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Thiết kế tôt nghiệp
Thông tin mô tả: Phạm, Thị Quyên
Nghiên cứu thị trường xuất khẩu thuyền viên của Inlaco Hải Phòng và một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác xuất khẩu thuyền viên của công ty / Phạm Thị Quyên; Nghd.: Ths. Hồ Thị Thu Lan
Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2011
72 tr. ; 30 cm
Call Number: 620.1 FUN(13) 1993
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Thiết kế [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:PD/TK 10222
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Những vấn đề cơ bản về kinh tế học vĩ mô / Trường đại học kinh tế quốc dân
Toán học cao cấp. Tập 3, Phép giải tích nhiều biến số / Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Đình Trí
Giáo trình kinh tế và quản lý môi trường
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận