Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Luận án, luận văn
Thông tin mô tả: Đàm, Thị Thu Hà
Đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng (PTS) trong giai đoạn 2010-2015 / Đàm Thị Thu Hà; Nghd.: TS. Nguyễn Hồng Vân
Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2011
75 tr. ; 30 cm
Call Number: 620.1 FUN(13) 1993
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng Sau Đại học [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:SDH/LA 01124
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận