Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Thiết kế tôt nghiệp
Thông tin mô tả: Nguyễn, Văn Hùng
Nghiên cứu tổng quan về các hệ thống bơm chất lỏng - thiết kế tự động hóa trạm có nhiều bơm / Nguyễn Văn Hùng; Nghd.; PGS.TS Hoàng Xuân Bình, Nguyễn Văn Tiến
Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2012
71 tr. ; 30 cm. + 05 bản vẽ
Call Number: 620.1 FUN(13) 1993
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Thiết kế [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:PD/TK 11166
Lib-Vimaru: Phòng Giáo trình [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:PD/BV 11166
Tổng số bản: 2
Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Điện tử công suất và điều khiển động cơ điện/ Cyril W. Lander
Matlab & Simulink dành cho kỹ sư điều khiển tự động / Nguyễn Phùng Quang
Nghiên cứu, thiết kế điều khiển và giám sát trạm nhiều bơm / Phạm Hữu Luận; Nghd.: TS. Hoàng Xuân Bình
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận