Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Luận án, luận văn
Thông tin mô tả: Nguyễn, Sĩ Tài
Nghiên cứu ứng dụng khí tự nhiên nén (CNG)cho động cơ 6NVD tại phòng thí nghiệm khoa máy tàu biển - Trường Đại học Hàng hải / Nguyễn Sĩ Tài; Nghd.: T.S Lê Văn Điểm
Hải phòng Đại học Hàng hải 2012
72 tr. ; 30 cm
Dữ liệu xếp giá     
Tổng số bản: 0
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
    >>> Không có thông tin xếp giá <<<   
 
    
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận