Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Thiết kế tôt nghiệp
Thông tin mô tả: Phạm, Minh Ngọc
Mô phỏng hệ thống tự động điều khiển từ xa động cơ diesel tàu thủy lai chân vịt định bước của hãng MAN B&W. / Phạm Minh Ngọc; Nghd.: Th.s Hoàng Kim Cường
Hải phòng, Đại học Hàng hải, 2013
92 tr. ; 30 cm
Call Number: 620.1 FUN(13) 1993
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Thiết kế [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:PD/TK 12065
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Trang thiết bị điện tàu 4.900 ô tô. Đi sâu nghiên cứu thiết kế hệ thống tự động kiểm tra dạng tương tự ứng dụng mạng truyền thông Modbus / Đào Văn Dương; Nghd.: Ths. Đinh Anh Tuấn
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận