Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Thiết kế tôt nghiệp
Thông tin mô tả: Nguyễn, Văn Hùng
Lập quy trình công nghệ cho tàu hàng 13.050 tấn tại Tổng công ty công nghiệp tàu thủy Phà Rừng / Nguyễn Văn Hùng; Nghd.: Th.S Đỗ Quang Quận
Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2013
198 tr. ; 30 cm + 09 BV
Call Number: 620.1 FUN(13) 1993
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Thiết kế [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:PD/TK 12399
Lib-Vimaru: Phòng Giáo trình [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:PD/BV 12399
Tổng số bản: 2
Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận