Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Thiết kế tôt nghiệp
Thông tin mô tả: Luyện, Thị Thúy Quỳnh
Giải pháp hoàn thiện quy trình xử lý chứng từ hàng hóa xuất nhập khẩu tại chi nhánh công ty TNHH dịch vụ Hàng hải JARDINE tại Hải Phòng / Luyện Thị Thúy Quỳnh; Nghd: Nguyễn Văn Hùng
Hải Phòng, Đại học Hàng Hải, 2014
63tr; 27cm
Call Number: 620.1 FUN(13) 1993
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Thiết kế [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:PD/TK 12961
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Đánh giá tình hình ký kết và thực hiện hợp đồng bảo hiểm thân tàu và đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động công tác này cho công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam năm 2014 / Trần Thị Hạnh Kiểm; Nghd.: Ths. Trương Thế Hinh
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận