Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Lee, Jim
1000 reading comprehension practice test items for the new Toeic test / Jim Lee
Tp. HCM : NXB Tổng hợp Tp.HCM, 2012
332 tr. ; 29cm
Call Number: 620.1 FUN(13) 1993
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Tổng hợp (301-Tầng 3) [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:PD/VT 04497-501
Lib-Vimaru: Phòng Mượn Tham khảo [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:PM/VT 06535-9
Tổng số bản: 10
Số bản rỗi: 9 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bài tập toán cao cấp. Tập 1, Đại số và hình giải tích / Tạ Văn Đĩnh; Nguyễn Đình Trí chủ biên
Máy tính Phòng đọc điện tử số 2 / Nguyễn Văn Đức
1000 listening comprehension practice test items for the new toeic test / Jim, Lee
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận