Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Thiết kế tôt nghiệp
Thông tin mô tả: Vũ, Thị Ngọc Bích
Đánh giá hiện trạng công tác quản lý môi trường một số nhà máy đóng tàu tại Hải Phòng và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý / Vũ Thị Ngọc Bích; Nghd.: Phạm Thị Dương
Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014
50tr; 30cm
Call Number: 620.1 FUN(13) 1993
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Thiết kế [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:PD/TK 13236
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bài tập kỹ thuật điện/ Ngô Xuân Tùng, Trương Tri Ngộ
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận