Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Thiết kế tôt nghiệp
Thông tin mô tả: Nguyễn, Văn Đại
Đánh giá kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng tại Hải Phòng theo phiên bản 2011 và đề xuất một số giải pháp cụ thể ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng tại địa phương này. / Nguyễn Văn Đại; Nghd.: TS. Ngô Kim Định
Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014
61 tr. ; 30 cm
Call Number: 620.1 FUN(13) 1993
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Thiết kế [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:PD/TK 13698
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận