Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Luận án, luận văn
Thông tin mô tả: Đào, Thị Thanh Hòa
Biện pháp tăng cường chống thất thu thuế đối với các doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề ăn uống tại chi cục thuế quận Hồng Bàng thành phố Hải Phòng / Đào Thị Thanh Hòa; Nghd.: Vũ Trụ Phi
Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016
71 tr.; 30 cm
Call Number: 620.1 FUN(13) 1993
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng Sau Đại học [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:SDH/LA 02335
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận