Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Thiết kế tôt nghiệp
Thông tin mô tả: Trần, Văn Nãm
Đánh giá hiện trạng công nghệ xử lý nước thải tại Công ty Liên doanh khu vực công nghiệp Đồ Sơn Hải Phòng và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiểu quả xử lý / Trần Văn Nãm;Nghd.: Trần Hữu Long
Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016
46 tr.; 30 cm
Call Number: 620.1 FUN(13) 1993
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Thiết kế [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:PD/TK 16538
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận