Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Thiết kế tôt nghiệp
Thông tin mô tả: Lương, Thị Như Phương
Nghiên cứu đánh giá tác động môi trường dự án " Đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi lợn, quy mô 500 con tại xã Hồng Việt - Đông Hưng - Thái Bình" / Lương Thị Như Phương;Nghd.: Phạm Tiến Dũng
Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016
66 tr.; 30 cm
Call Number: 620.1 FUN(13) 1993
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Thiết kế [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:PD/TK 16535
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận