Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:
Thông tin mô tả: Paliu, Lucia
Development of the international trade in term of Incoterms 2010 rules / Lucia Paliu
KNxb. : KNxb., 2010
8p. ; 24cm
Dữ liệu xếp giá     
Tổng số bản: 0
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
    >>> Không có thông tin xếp giá <<<   
 
    
Dữ liệu điện tử
LogoLINK
http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/EBOOK/Development%20of%20the%20international%20trade%20in%20term%20of%20incoterms%202010%20rules,%20Annals%20of%20%20Dunarea%20de%20Jos%20University%20of%20Galati%20Fascicle%20I.%20Economics%20and%20applied%20%20Informatics.pdf
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận