Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Thiết kế tôt nghiệp
Thông tin mô tả: Nguyễn, Thị Thu Hoài
Tìm hiểu quy trình dịch vụ Logistics và đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ - Công ty TNHH APL - NOL - Chi nhánh Hải Phòng / Nguyễn Thị Thu Hoài, Lê Thị Phương Thảo, Nguyễn Thị Loan; Nghd.: Lê Thị Quỳnh Hương
Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017
70 tr.; 30 cm
Call Number: 620.1 FUN(13) 1993
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Thiết kế [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:PD/TK 17239
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận