Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Văn kiện Đảng toàn tập. Tập 7, 1940 - 1945 / Đảng Cộng sản Việt Nam ; Trần Tình chủ biên
H. : Chính trị quốc gia, 2000
587tr. ; 20cm
Call Number: 324.259.707 VĂN(7) 2000
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Tổng hợp (301-Tầng 3) [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:Pd/vv 02514
Lib-Vimaru: Phòng Sau Đại học [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:SDH/VT 01676
Tổng số bản: 2
Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Dữ liệu điện tử
LogoLINK
http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/V-book/PDVV%2002514%20-%20vkdtap7,%202000.pdf
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bài tập nguyên lý máy / Tạ Ngọc Hải
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận