Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Thiết kế tôt nghiệp
Thông tin mô tả: Trần, Thị Đông
Lập dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến phế liệu, phế thải ngành thủy sản tại Hải Phòng của công ty TNHH chế biến thủy sản Minh Quý / Trần Thị Đông, Phạm Thị Hằng, Phạm Thị Hoa; Nghd.: Lương Nhật Hải
Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017
92 tr.; 30 cm
Call Number: 620.1 FUN(13) 1993
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Thiết kế [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:PD/TK 17416
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận