Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Thiết kế tôt nghiệp
Thông tin mô tả: Đinh, Vũ Ngọc Minh
Nghiên cứu chiết xuất gum từ hạt quả cây phượng vỹ và ứng dụng để xử lý hiệu quả một số chất ô nhiễm trong nước thải / Đinh Vũ Ngọc Minh, Lê Hải Long, Vũ Trọng Kỳ ; Nghd.: Ngô Kim Định
Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017
42 tr.; 30 cm
Call Number: 620.1 FUN(13) 1993
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Thiết kế [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:PD/TK 17456
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận