Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Luận án, luận văn
Thông tin mô tả: Phạm, Thị Hải Tân
Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên / Phạm Thị Hải Tân; Nghd. : Đặng Công Xưởng
Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017
100tr. ; 30cm
Call Number: 620.1 FUN(13) 1993
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng Sau Đại học [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:SDH/LA 02872
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận