Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:
Thông tin mô tả: Trần, Văn Địch
Công nghệ CNC / Trần Văn Địch
H. : Khoa học và kỹ thuật, 2004
276tr. ; 24cm
Dữ liệu xếp giá     
Tổng số bản: 0
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
    >>> Không có thông tin xếp giá <<<   
 
    
Dữ liệu điện tử
LogoLINK
http://192.168.9.110/edata/Vbook/C%C3%B4ng%20Ngh%E1%BB%87%20CNC%20(NXB%20Khoa%20H%E1%BB%8Dc%20K%E1%BB%B9%20Thu%E1%BA%ADt%202004)%20-%20Gs.Ts.Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20%C4%90%E1%BB%8Bch,%20277%20Trang.pdf
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận