Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:
Thông tin mô tả: Kiều, Khắc Lâu
Cơ sở kỹ thuật siêu cao tần / Kiều Khắc Lâu
H. : Giáo dục Việt Nam, 2006
247tr. ; 27cm
Dữ liệu xếp giá     
Tổng số bản: 0
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
    >>> Không có thông tin xếp giá <<<   
 
    
Dữ liệu điện tử
LogoLINK
http://192.168.9.110/edata/Vbook/C%C6%A1%20s%E1%BB%9F%20k%E1%BB%B9%20thu%E1%BA%ADt%20si%C3%AAu%20cao%20t%E1%BA%A7n,%202006.pdf
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận