Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Đề tài khoa học
Thông tin mô tả: Phạm, Việt Hùng
Nghiên cứu tổng quan về xu hướng phát triển của đội tàu biển thế giới và đề xuất các phương án phát triển đội tàu hàng rời khô trọng tải lớn của Việt Nam trong giai đoạn 2018 - 2025 / Phạm Việt Hùng, Hồ Thị Thu Lan, Trần Văn Lâm
Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018
51tr. ; 30cm
Call Number: 620.1 FUN(13) 1993
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Đề tài Nghiên cứu khoa học [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:NCKH 00934
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận